top of page

Kommentarer til bestyrelsens beslutning om foreningsafholdte omkostninger ifm. individuel affaldssortering.

Overordnet og principielt er det kritisabelt at bestyrelsen vil udføre ikke kun unødvendige arbejder men også arbejde til gavn for dem selv som privatpersoner uden mandat, budget eller at have afholdt nabohøring i øvrigt.

Følgende er noteret:

  • Bestyrelsen har ikke mandat gennem de valgte tillidsposter til at foretage nævnte aktiviteter. Det uanset om der er et flertal med eller imod beslutningerne.

  • Der foreligger hverken krav fra Hjørring Kommune (HK) om vejregulering ifm. tilkørsel til formandens hus (7) eller kommunale krav om planering af p-pladsen.

  • Der er ligeledes ikke opstået akutte hændelser som kræver omgående handling for at begrænse skader de to nævnte steder.

  • De nævnte aktiviteter figurerer ikke i budgettet og der er i øvrigt betalt for de vejreguleringer som er foretaget.

  • I forbindelse med regulering af adgangen til formandens hus vil der skulle indhentes tilladelse fra dels foreningen (nabohøring) og dels de offentlige myndigheder inden sådanne arbejder påbegyndes, og betinget at aktiviteterne i øvrigt betales af berørte ejere hvis de godkendes. Det kan under ingen omstændigheder være et foreningsanliggende. 

 

Se flere detaljer herunder.

Den 12. december udsendte formanden orienteringsskrivelse om opsamling af affald efter den nye ordning og flere har efterfølgende ønsket oplyst hvad det helt nøjagtigt er at Løkken Entreprenør Forretning skal udføre for foreningen idet man ikke var tilfreds med at foreningen skulle oppebære omkostningerne til etablering af individuel affaldssortering. Bestyrelsens har senere forklaret at det drejer sig om regulering af tilkørslen til hus 7 & 8 og nivellering af p-pladsen.

Fakta er at HK i forbindelse med den planlagte etablering af affaldsøerne krævede at foreningens veje blev reguleret så de nye og større renovationsvogne kunne vende og køre til og fra de to opsamlingssteder.

Vejene blev efter rådgivning fra HK udvidet i sommeren 2021.

Efter beslutningen den 3. september foranledigede den tidligere bestyrelse at HK lørdag den 24. september gennemgik dels de enkelte ejeres placering af papirpose stativerne (for at sikre at placeringerne kunne bruges til de nye plastcontainere) og dels om de vejreguleringer som var foretaget i 2021 var tilstrækkelige til også at kunne foretage afhentning 15 steder i stedet for 2.

Resultatet blev som tidligere nævnt at der var 6 huse hvor afhentning ikke kunne foretages på de positioner hvor papirposerne var placeret, og at vejene skulle udvides 3 steder -på østsiden af Viva (5), -på sydsiden af Havblik (3) og umiddelbart over for indkørslen til p-pladsen ind mod skel til MC vej. Desuden skulle vejen forlænges op mod Stella (4) med stabilgrus og vejen blev i samme forbindelse planeret til det maksimale niveau muligt på strækningen fra den offentlige sti ved Viva til Stella. (Der må som bekendt ikke komme overfladevand ned i kloakkerne).

De nævnte reguleringer blev foretaget af Løkken Entreprenør Forretning den 26. september 2022.

Kravene fra HK til foreningens vejareal var hermed opfyldt. Det er altså ikke krævet af HK at indkørslen til nr. 7 og nr. 8 skal ændres eller at der skal ske påfyldning af stabilgrus på p-pladsen som bestyrelsen har fremført.

Det kan måske være en hjælp lige at nævne hovedtemaerne for ansvarligt bestyrelsesarbejde.

  • Sikre at de beslutninger som GF tager bliver gennemført så længe de er lovlige og mulige

  • Føre tilsyn med at medlemmerne overholder de bestemmelser som er gældende i foreningen

  • Foretage vedligehold for så vidt at disse er budgetlagt og vedtaget (f.eks hyben). Der oprettes ikke nye omkostninger/aktiviteter med mindre de har akut karakter

  • Tilse at foreningen finansielle tilstand altid er i overensstemmelse med de facto forbrug. Omkostninger skal være dækket af indtægterne.

Hvis bestyrelsen ønsker at involvere sig positivt i de enkelte husejeres løsninger på affaldssortering ville det være en fordel og passende at bestyrelsen udarbejdede en oversigt så alle ejerne var klar over hvad de 6 ejere (Solhytten, Pyk, Søbo, Sletten, Vimindesjohannes og Finnsbo) som ikke kan få afhentet på de steder hvor papirstativerne var anbragt, har af planer for etablering andetsteds.

En sådan plan skulle naturligvis indeholde de samme betingelser/krav som de tre bestyrelsesmedlemmer de sidste par år flittigt har underholdt foreningens medlemmer med.

Det må forventes at bestyrelsen indtager en neutral stilling i sagsbehandlingerne og ikke foretager dispositioner som kan tolkes som favorisering af et mindretal eller enkelte medlemmer på bekostninger af andre. Det ser dog unægteligt noget bekymrende ud, at det allerede nu ca. 3 måneder efter tiltræden viser sig at ikke kun formanden men også sekretæren tilsyneladende ikke tager hensyn til hverken naboer eller de resterende medlemmer som godt kan få hentet affald på papirsække lokationerne. Dels er der fremført krav om foreningsbetaling af egne projekter og dels foretaget flytning af godkendt opsamlingsplads til ikke godkendt opsamlingsplads uden at berørte naboer er blevet hørt.

Man kan måske mene at det kan da være lige meget med de få kroner der er tale om, men det er underordnet, da det i princippet er den samme problemstilling uanset om beløbet hedder kr. 2.500 eller kr. 250.000.

bottom of page